Jednání s vedením firmy 11.6.2021 – stanoviska k bodům podaných odbory

Dobrý den, ahoj, 11.6.2021 proběhlo pravidelné jednání s vedením firmy. Naše témata na vedení firmy jsme představili 10.6. na těchto stránkách. Nyní přinášíme reakce vedení na naše otázky:

1/ Navrhujeme určit nad rámec vyjednávacího týmu zaměstnance (zaměstnankyni), který (á) v průběhu jednání vytvoří řádně zápis a ten bude sloužit jako jasné stanovisko zaměstnavatele k podnětům, které odbory k projednání předloží. Vyjednávací tým se bude soustředit pouze na obsah samotného jednání. ad1) Vedení nemá volné personální kapacity na zápis z jednání a navrhuje, aby zápis provedly odborové organizace, konkrétně kolegyně Bálková z OS UNIOS. Ta nebyla na jednání přítomna, čekáme zdali bude souhlasit.

2/ Aktuální stav zakázek a jejich výhled ve výrobě. ad2) Situace se zakázkami se stále vyvíjí velice dynamicky, dochází k rušení směn na základě snížení odvolávek od zákazníků (nedostatek čipů atp.), k tomu se navíc komplikují dodávky materiálu od našich dodavatelů (granulát) a zaměstnanci jsou následně na prostoji. Obratově je situace nad plánem pro rok 2021.

3/ Projednání dodatku KS na téma stravovací paušál v souvislosti s HO, kompenzace příplatků tak, aby nedošlo k diskriminaci žádné ze skupin zaměstnanců. ad3) Pan Šlachta vyjádřil souhlas s tím, že tato změna v souvislosti s novými pravidly HO a zavedeným stravovacím paušálem nesmí být pro žádnou skupinu zaměstnanců diskriminační a je tedy třeba zohlednit i v DIR, INDIR oblasti (směny bez stravování, příplatek za noční směnu) formou dodatku ke KS. Ze strany HRL bude iniciováno jednání, kde se společně dohodneme na úpravě KS, konkrétním znění a dalším postupu.

4/ Dohoda o KPD, stanovisko ZO OS KOVO RBCB. ad4) OS KOVO představilo stanovisko k požadavku vedení společnosti, zavést po ukončení běžící dohody o KPD další formu flexibility v podobě KPD. Vedení společnosti bylo sděleno, že důvod pro tento požadavek obě odborové organizace chápou, vnímají jako aktuálně potřebnou formu flexibility, ale mají jasné požadavky, kde je třeba společně dále jednat. Ze strany OS KOVO byl představen změněný koncept KPD, kdy zůstane zachována celková délka 52 týdnů, tak jak společnost požadovala pro dosažení potřebné flexibility, jednalo by se však o dvě na sebe navazující vyrovnávací období o délce 26 týdnů. Tento model je definován v ZP jako „rozšířené, dlouhodobé konto“ a má pro zaměstnance výhodu ve vyšším průměru pro výpočet stálé mzdy, konkrétně místo původních 80 % minimálně 85% průměrné mzdy. Dále při aplikace dvou po sobě jdoucích vyrovnávacích období dojde automaticky k uplatnění vyššího odstupného v případě propouštění zaměstnanců z organizačních důvodů. Dohody v tomto směru by odborové organizace rády dosáhly. Dále bylo poukázáno ze strany odborů na důležitost 100% evidence ve VIP, řádné proškolení vedoucích pracovníků o pravidlech a jejich dodržování. Jako další důležité body k projednání bylo navrženo vyjít zaměstnancům vstříc v maximální možné míře při plánování dovolené dle individuálních potřeb, alespoň ve výši 5 dnů v roce při plném nároku na dovolenou, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody. Na závěr, v případě kladného salda v KPD čerpat přednostně toto saldo při zrušení směny, čerpání dovolené v případě provozních problémů až poté jako další případný postup po dohodě s odbory.

Vedení společnosti návrh odborů nastudovalo, vyslechlo podpůrné argumenty a v některých bodech projevilo pochopení (individuální plánování části dovolené, řádná evidence ve VIP) a jasnou vůli najít vhodné nastavení. Vedení firmy rozumí i návrhu odborů v podobě dvou po sobě následujících kratších období, která poskytnou firmě jistou flexibilitu na 52 týdnů.

Navrhují k dalšímu projednání, zvolit místo dvou kratších období (2×26 týdnů) jedno období na celých 52 týdnů s tím, že je věcí dalšího vyjednávání v tomto modelu využít výhody, které jsou při využití dlouhodobého konta dány automaticky zákonem.

Jako další z možností, kterou firma preferuje a na tomto jednání zmínila, je vyjednat dohodu na mnohem delší období, konkrétně 2×52 týdnů.

Stanovisko odborů: Toto je již opravdu dlouhé období dvou let, kdy by zaměstnanci dali společnosti možnost takto vyrovnat saldo, sjednání „dlouhodobého konta“ má pro zaměstnance hlavně negativa (případné vyšší odstupné v případě propuštění z důvodů organizačních změn je totiž „vyváženo“ tím, že zaměstnanec přichází o práci).

Vedení dále zmínilo, že z pohledu firmy by byl zájem do KPD zařadit pouze DIR, INDIR oblasti zaměstnanců a THP oblasti by se tedy KPD netýkala.

Odbory zdůraznily, že v případě modelu 2×52 týdnů dlouhodobého konta by firma musela aplikovat jisté ústupky automaticky dle zákona, neudělala by tedy fakticky žádný krok navíc ve prospěch zaměstnanců.

Stanovisko odborů je, aby zaměstnanci udělali takový velký ústupek, je třeba jasně vyjednat v prospěch zaměstnanců.

Po jednání je shoda v tom, což bylo ze strany OS KOVO navrhováno i v bodě č.2, že vedení zorganizuje separátní jednání pouze na téma KPD, kde vše společně a řádně projdeme do detailu.

5/ Stav stížnosti na koordinátora MOE13 (ve věci porušování ZP) ad5) Tento bod nebyl vzhledem k nedostatku času řádně projednán a odbory žádají vedení firmy o zaslání stanoviska písemně, případně projednání na dalším termínu. Jaká opatření budou zavedena, abychom podobnému provinění ze strany vedoucích pracovníků již nedocházelo a nevysvětlovali si pravidla, zákoník práce po svém. Což se v tomto konkrétním případě právě stalo. Obdrželi jsme pouze informaci, že vedoucí MSF všechny koordinátory MSF informoval, situaci jim vysvětlil a uvedl na pravou míru.

6/ Změny v organizační struktuře DIR na MFO2 (navýšení počtu VS – ?) ad6) Tento bod nebyl vzhledem k nedostatku času řádně projednán a odbory žádají vedení firmy o zaslání stanoviska písemně, případně projednání na dalším termínu. Odbory mají za to, že v RBCB dochází již delší dobu k restrukturalizaci, tedy k organizačním změnám ve struktuře společnosti, a to bez vědomí odborů a řádného projednání se všemi důsledky, vlivem na zaměstnanost atp. Tyto aktivity jsou prezentovány jako ROC (Reduction Of Complexity), neexistuje žádný zápis o tomto záměru v RBCB a jeho projednání s odbory, přitom tento závazek společnosti je přímo ukotven i v KS bod A.8.2.

7/ Benefity určené pouze pro některé zaměstnance (především THP). Příklad inzerce pro nábor nových zaměstnanců do THP oblasti – „káva, která je samozřejmě zdarma.“ ad7) Vedení společnosti sdělilo, že v předloženém náborovém letáku zmínku o kávě zdarma odstranilo.

8) Stanovisko zaměstnavatele k očkování zaměstnanců RBCB proti COVOD-19 ad8) Tento bod nebyl vzhledem k nedostatku času řádně projednán, bude zařazen na agendu příštího infotermínu. Vedení společnosti na toto téma reagovalo písemně již dříve, téma se bude dále diskutovat.

toliko informace odborů o zasedání s vedením společnosti. předseda VZO OS KOVO RBCB, Stanislav Jindra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vyhledávání

Odebírejte novinky

Aktivní anketa

Líbí se vám nový vzhled webu?

  • Ano (79%, 49 Hlasy)
  • Je mi to jedno (16%, 10 Hlasy)
  • Ne (5%, 3 Hlasy)
  • Minulý byl lepší (0%, 0 Hlasy)

Počet hlasujících: 62

Nahrávání ... Nahrávání ...

Hledáte odpověď?

Jsme zde pro vás

Potřebujete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.