Benefity

  1. Dětská rekreace, letní a příměstské tábory, lyžařský výcvik, zájezd k moři organizovaný ZO OS KOVO RBCB,  pobyt dětí doporučených lékařem: odborová organizace hradí členovi dítěte 50% z ceny zájezdu.

Maximální příspěvek je 1000,-Kč

Čerpání 1 x ročně na jednu z uvedených akcí! Podmínka min. 6 měsíců člen ZO!

    2. U ozdravných pobytů dětí doporučených lékařem je příspěvek 50% částky, maximálně však 1000,-Kč. Výše uvedený příspěvek bude poskytnut pouze žákům základních škol.

Podmínkou je nečerpání bodu 1

    3. Příspěvek na zimní lyžařské výcviky pořádané školami se stanovuje na 500,-Kč. A to jedenkrát na základní  a jedenkrát na střední škole.

  4. Osobní fond odboráře pro rok 2019. Každý řádný člen ZO OS KOVO RBCB ke dni nároku na čerpání má nárok na příspěvek až do výše 50% ze zaplacených členských příspěvků za kalendářní rok 2018. Vypláceno v měsíci –  od konce února 2019 do června 2019.  Podmínka výše výplaty min. 300Kč.

   5. Příspěvek důchodcům a ženám na další mateřské dovolené a ženy a muži na rodičovské dovolené, kteří  si platí udržovací příspěvek ( 10Kč/měsíc) na individuální účast  v  ZO OS KOVO:

Fitcentra, masáže, plovárna, sauna, rybářský lístek a sportovní využití se stanovuje takto:

Proti účtence z těchto zařízení bude pokladnou ZV uhrazena polovina ceny. Maximální úhrada je stanovena na 300,-Kč za rok.  Bylo rozhodnuto vyplácet tyto  úhrady průběžně po celý rok.

   6. Příspěvek na zahraniční vícedenní pobytové a  poznávací zájezdy pořádané ZV RBCB se stanovuje na 1000,-Kč na člena jedenkrát za rok.

   7. Životní jubileum 50 let : bude řádnému členu ZO  vyplacena částka 800,-Kč. Při odchodu do jakéhokoliv důchodu bude vyplacena částka 1000,-Kč.

   8. Dárcovství krve : za 10 bezplatných odběrů 400,-Kč. Za 20 odběrů 600,-Kč. Za 30 odběrů 700,-Kč. Za 40 odběrů 800,-Kč. Za každých dalších 10 odběrů 800,-Kč.

   9. Každý řádný člen, který přivede nového člena  do odborové organizace a ten bude řádně platit příspěvky po dobu min. 1 kalendářního roku, dostane vyplaceno po uplynutí období 500,-Kč. Maximální vyplácená částka na člena je 5000,-Kč/rok.

10. Od roku 2015 se dobrovolně vzdává VZO příspěvku v bodě č. 9.